محیط زیست

روز جاری در راستای روند تکمیل فرایند تجزیه و تحلیل و پیاده سازی الزامات HSE آزمایشگاه خوردگی با هدف کنترل و کمینه سازی پتانسیل های آسیب زیست محیطی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،این فرایند با همکاری و تعامل واحد HSE و واحد کنترل کیفیت و با حضور ازمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت که در آن نمونه برداری و آنالیز محلول خروجی سلول های تست نمونه فلزات به عمل آمد.

پایش محیط زیست و شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ، مبنای تصمیم گیری و از راهبردهای کلان زیست محیطی شرکت محسوب می‌شود.

 

 

 

 

روز جاری در راستای روند تکمیل فرایند تجزیه و تحلیل و پیاده سازی الزامات HSE آزمایشگاه خوردگی با هدف کنترل و کمینه سازی پتانسیل های آسیب زیست محیطی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،این فرایند با همکاری و تعامل واحد HSE و واحد کنترل کیفیت و با حضور ازمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت که در آن نمونه برداری و آنالیز محلول خروجی سلول های تست نمونه فلزات به عمل آمد.

پایش محیط زیست و شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ، مبنای تصمیم گیری و از راهبردهای کلان زیست محیطی شرکت محسوب می‌شود.

 

روز جاری در راستای روند تکمیل فرایند تجزیه و تحلیل و پیاده سازی الزامات HSE آزمایشگاه خوردگی با هدف کنترل و کمینه سازی پتانسیل های آسیب زیست محیطی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،این فرایند با همکاری و تعامل واحد HSE و واحد کنترل کیفیت و با حضور ازمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت که در آن نمونه برداری و آنالیز محلول خروجی سلول های تست نمونه فلزات به عمل آمد.

پایش محیط زیست و شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ، مبنای تصمیم گیری و از راهبردهای کلان زیست محیطی شرکت محسوب می‌شود.

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :