به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،  مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان  گفت : تا ساعت ۲۴ دیشب ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب به سدهای خوزستان وارد شده است.

داریوش بهارلویی افزود : از این میزان در حوزه دز ۷۲۵ ، کارون ۷۰۰ ، کرخه ۵۷۵ و مارون ۴۲ میلیون متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد : میزان حجم خالی سدهای استان هفت میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب می باشد .

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد : از این میزان در حوزه کارون سه میلیارد و ۹۳۱ میلیون ، دز ۷۳۸ میلیون ،کرخه یک هزار و ۶۱۴ متر مکعب می باشد.

 

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،  مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان  گفت : تا ساعت ۲۴ دیشب ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب به سدهای خوزستان وارد شده است.

داریوش بهارلویی افزود : از این میزان در حوزه دز ۷۲۵ ، کارون ۷۰۰ ، کرخه ۵۷۵ و مارون ۴۲ میلیون متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد : میزان حجم خالی سدهای استان هفت میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب می باشد .

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد : از این میزان در حوزه کارون سه میلیارد و ۹۳۱ میلیون ، دز ۷۳۸ میلیون ،کرخه یک هزار و ۶۱۴ متر مکعب می باشد.

 

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ،  مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان  گفت : تا ساعت ۲۴ دیشب ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب به سدهای خوزستان وارد شده است.

داریوش بهارلویی افزود : از این میزان در حوزه دز ۷۲۵ ، کارون ۷۰۰ ، کرخه ۵۷۵ و مارون ۴۲ میلیون متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد : میزان حجم خالی سدهای استان هفت میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب می باشد .

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد : از این میزان در حوزه کارون سه میلیارد و ۹۳۱ میلیون ، دز ۷۳۸ میلیون ،کرخه یک هزار و ۶۱۴ متر مکعب می باشد.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :