اهمیت

اقیانوس هااهمیت اقیانوس ها

اقیانوس ها برای ما چه کاری انجام می دهند؟

به گزارش پایگاه خبری فصل نو:

اقیانوس ها اهمیت زیادی در زندگی انسان ها دارند:

  • اقیانوس ها برای انسان ها منبع غذایی هستند.
  • اقیانوس ها با فتوسنتز گیاهان کوچکی به اسم فیتوپلانکتون که در آب ها هستد اکسیژن تولید می کنند. این موجودات ۵۰ تا ۸۵ درصد اکسیژنی که ما تنفس می کنیم را تولید می کنند و حتی این توانایی را دارند تا کربن اضافی را ذخیره کنند.
  • اقیانوس ها آب و هوا را تنظیم می کنند.
  • اقیانوس ها منبع محصولات مهمی مثل دارو و چیزهایی که در غذا استفاده می کنیم مثل تثبیت کننده ها هستند (که ممکن است از جلبک های آبزی تشکیل شده باشند.)
  • اقیانوس ها فرصت های تفریحی ایجاد می کنند.
  • اقیانوس ها شامل منابع طبیعی مثل گاز و نفت هستند.
  • اقیانوس ها یک جور بزرگراه برای حمل و نقل و تجارت هستند. بیشتر از ۹۸ درصد از تجات های آمریکا از طریق اقیانوس ها انجام می شود.

قیانوس ها برای ما چه کاری انجام می دهند؟ اقیانوس ها اهمیت زیادی در زندگی انسان ها دارند:

اقیانوس ها برای انسان ها منبع غذایی هستند.

اقیانوس ها با فتوسنتز گیاهان کوچکی به اسم فیتوپلانکتون که در آب ها هستد اکسیژن تولید می کنند. این موجودات ۵۰ تا ۸۵ درصد اکسیژنی که ما تنفس می کنیم را تولید می کنند و حتی این توانایی را دارند تا کربن اضافی را ذخیره کنند.

اقیانوس ها آب و هوا را تنظیم می کنند.

اقیانوس ها منبع محصولات مهمی مثل دارو و چیزهایی که در غذا استفاده می کنیم مثل تثبیت کننده ها هستند (که ممکن است از جلبک های آبزی تشکیل شده باشند.)

اقیانوس ها فرصت های تفریحی ایجاد می کنند.

اقیانوس ها شامل منابع طبیعی مثل گاز و نفت هستند.

اقیانوس ها یک جور بزرگراه برای حمل و نقل و تجارت هستند. بیشتر از ۹۸ درصد از تجات های آمریکا از طریق اقیانوس ها انجام می شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :